“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

413

SULFHİDRİL (TİOL) TÖRƏMƏLƏRİ ƏSASINDA DƏRMAN VASİTƏLƏRİ VƏ ONLARIN MERKURİMETRİYA İLƏ ANALİZİ (icmal)

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-1

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev,Mahruq M.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

sulfhidril (tiol) törəmələr yodometriya merkurimetriya piridoksin azotörəmələri (merkurionlar) teofillidin azotörəmələri