“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

184

ALÜMİNİUMUN TİBBİ-TOKSİKOLOJİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ QARACİYƏR TOXUMASINDAN TƏCRİD EDİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-1

Qayıbverdi B.İskəndərov,Kəmalə B.Bədəlova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

alüminium tibbi-toksikoloji əhəmiyyəti təcrid etmə üsulu minerallaşma