“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

30

TRİTERPEN SAPONİNİN BİOLOJİ MATERİALDAN TƏCRİD EDİLMƏSİ VƏ SÜBUTU

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-2

Səidə Ş.Əkbərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

saponin adi daşsarmaşığı bioloji material