“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

310

HAMAR GÜYƏNƏ (Polygonatum qlaberrimum C.Koch.) SAPONİNİNİN MÜXTƏLİF BİOLOJİ MATERİALLARDAN TƏCRİD EDİLMƏSİ, TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ TƏYİNİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-1

Sara A.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

steroid saponin daxili üzvlər təcridetmə təyinat