“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

163

KALİUM HİDROPEROKSOMONOSULFAT İLƏ REAKSİYA ƏSASINDA DİMETİLSULFOKSİDİN YODOMETRİK TƏYİNİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-2

Nikolay Y.Blajeyevskiy,Oksana İ.Koretnik,Elşən Y.Əhmədov

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

Substansiyada və dərman formalarında (xaricə istifadə üçün tətbiq edilən məhlul və gel) əsas maddə olan dimetilsulfoksidin miqdarının oksidimetrik təyin edilməsinin yeni metodları işlənib hazırlanmışdır. Bu metodların əsasını yodometrik titrləmə ilə oksidləşdiricinin qalığının sonrakı təyin edilməsi ilə dimetilsulfonun yaranması ilə nəticələnən fosfat bufer (pH 8,5) mühitində DMSO-nun qidroperoksomonosulfat kaliim ilə S-oksidləşmə reaksiyası təşkil edir. Müəyyən edilmişdir ki, bu şəraitdə oksidləşmə stexiometrik və kəmiyyətcə 15 dəqiqə ərzində baş verir: 1 mol DMSO-ya 1 mol KHSO5 məsrəf olunur. Köməkçi maddələrin təsiri tədqiq edilmişdir. Reaksiyanın yeganə məhsulu olaraq dimetilsulfon identifikasiya edilmişdir. LOQ (Сн) 0,01 mq, RSD ≤0,90 (δ = – 0,25...0,4%).

hidroperoksomonosulfat kalium dimetilsulfoksid yodometrik təyinat