“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

266

REANIMASIYADAN SONRAKI DÖVRDƏ QARACIYƏRDƏ HISTO-MORFOLOJI DƏYIŞIKLIKLƏR, LIMFA VƏ QANDA BƏZİ FERMENTLƏRIN FƏALLIĞI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-2

Gülnarə H.İbrahimova,Məlahət B.Talışinskaya,Aidə C.Əliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

Təcrübə 27 təcrübə heyvanı-dovşan üzərində aparılmışdır. Narkoz məqsədilə nembutal periton boşluğuna (25mq/kq )yeridilir. Limfada və qanda AlAT, AsAT, LDH, γ- ГТ kimi fermentlərin aktivliyi və qaraciyərin histo-morfoloji göstəriciləri reanimasiyadan sonrakı bərpa dövründə 10 gün müddətində  öyrənilir . Üçüncü gündən sonra fermentlərin aktivliyi əsasən normallaşır. Qaraciyərin histo- morfoloji göstəriciləri ancaq 7 gündən etibarən normallaşır Hepatositlərdə “ferment diffuziyası” əlaməti yayılır. Pentoz siklinin, qlikolitik fermentlərinin aktivliyi zəifləyir.

reanimasiya limfa qaraciyər ferment