“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

108

2001-2007-Cİ İLLƏRDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ DİSSERTASİYA İŞLƏRİ, NƏŞR OLUNMUŞ DƏRS VƏSAİTLƏRİ VƏ MONOQRAFİYALAR

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2007-2

Rafail V.Sadıqov,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, «Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı»nın redaksiyası