“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

199

VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞUŞ TƏHLÜKƏSİ OLAN PASİYENTLƏRDƏ FETOPLASENTAR SİSTEMİN VƏZİYYƏTİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-2

Nigar M.Kamilova1,Nigar Y.Abdullayeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, I mamalıq-ginekologiya kafedrası 2Bakı şəhərinin 1 saylı doğum evi

Tədqiqatın məqsədi vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsi olan pasiyentlərdə fetoplasentar sistemin özəlliklərinin öyrənilməsidir. Göstərilən məqsədlə əlaqədar yaşı 19-37 arasında olan 140 hamilə müayinə edilmişdir. ÜSM, dopplerometriya, KTQ üsulları ilə fetoplasentar kompleksin vəziyyətinin öyrənilməsi göstərmişdir ki, plazmoferezin aparılmasından sonra bütün parametrlərin yaxşılaşması müşahidə olunur, bu da plazmoferezin plasentar çatmamazlığın müalicəsi üçün istifadəsinə əsas verir.

fetoplasentar sistem vaxtından əvvəl doğuş plazmoferez