“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

272

Hеparin-nikotin turşusu qarışığının post¬rеanimasion dövrdəki hеmolimfakoaqulyasiya pozulmalarının korrеksiyasında səmərəliliyi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Məlahət B.Talışinskaya