“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

97

POLİKİSTOZLU YUMURTALIQLAR SİNDROMU OLAN YENİYETMƏ QIZLARIN HORMONAL PROFİLİNƏ MİKRONİZƏOLUNMUŞ PREGESTERONUN TƏSİRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-1

Nigar M.Kamilova1,Elnarə A.Mastiyeva2

1Аzərbaycan Tibb Universiteti, mama-ginekologiya I kafedrası, 2Bakı şəhəri 1 saylı doğum evi

Təqdim olunan materialda, polikistizlu yumurtalıqlar sindromu olan yeniyetmə qızlarda hormonal mü­ayi­nə­lərin sonrakı terapiya üçün rolu haqqında məlumatlar verilir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib ki­, polikistizlu yumurtalıqlar sindromu olan yeniyetmə qızlarda hipofiz-yumurtalıq sisteminin funk­si­o­nal­ pozğunluqları müşahidə olunur. Menstrual tsiklin ikinci fazasında endometriumun şəklinin də­yiş­mə­si üçün secim preparatı təbii mikronizəolunmuş progesteron saxlayan “Utrojestan” vasitəsidir. Onun istifadəsi nəticəsində, estrogenlərin kifayət miqdarda fonunda menstruasiyayabənzər reaksiya 90% pasiyentlərdə müşahidə olunub.

gestagenlər progesteron polikistozlu yumurtalıqlar sindromu hormonal müayinələr