“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

226

MERKURİON-I (CAS RN 816445-51-9) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ CİVƏ(II) BİRLƏŞMƏLƏRİNİN BİRBAŞA KOMPLEKSONOMETRİYA İLƏ TƏYİNİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-2

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Fuad İ.Məmmədov1,Rauf V.Əfəndiyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

merkurion-I (CAS RN 816445-51-9) civə(II) birləşmələri birbaşa kompleksono¬met¬ri¬ya