“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

245

SАRIMSАQ ŞİRƏSİ ƏSАSINDА ÇЕYNƏNİLƏN TАBLЕTLƏRİN АLINMА TЕХNОLОGİYАSININ İŞLƏNİB HАZIRLАNMАSI VƏ ОNLАRIN АNTİMİKRОB TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2017-1

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа,Gülnar А.İsmаylоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi, farmakoqnoziya və botanika kafedraları

sarımsaq şirəsi çeynənilən tablet antimikrob fəallıq