“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

508

QUŞ YUMURTALARINDA “AVESSTİM” PREPARATININ FƏAL İNQREDİYENTİNİN TƏYİNAT ÜSULUNUN İŞLƏNMƏSİ VƏ VALİDASİYASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2017-2

Boris А.Varinskiy,Vladimir V.Parçenko,Yevgeniy Q.Knış,Aleksandr İ.Panasenko,Andrey Q.Kaplauşenko

Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, Ukrayna

Ev quşu yumurtalarında “Avesstim” preparatının fəal inqrediyenti olan - morfolin 2-(5-(piridin-4-il)-1,2,4-triazol-3-iltio)asetatın təyini üçün YEMX-MS üsulu işlənib hazırlanmışdır. Xromatoqrafiya və ESİ-MS deteksiya şəraiti, preparatların nümunələrinin hazırlanma proseduru müəyyən edilmişdir. Üsulun validasiyası müasir beynəlxalq tələblərə əsasən aparılmışdır və onun yararlığı səciviyəlilik/selektivlik, xəttilik, dəqiqlik, dürüstlük kimi parametrlərlə təsdiq olunmuşdur.

YEMX-ESI-MS morfolin 2-(5-(piridin-4-il)-1 2 4-triazol-3-iltio)asetat «Avesstim» ev quşlarının yumurtası validasiya