“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

203

HEPATOPROTEKTOR VƏ İMMUNOMODULYATOR FİTOKOMPOZİSİYALARIN TƏRKİBİNDƏKİ BİTKİLƏRİN TOKSİKLİYİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-2

Dolores A.Həsənova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası

Tədqiq olunan dərman bitkiləri az toksikdir. Yoxlanılan dərman bitkilərini toksikliyinin azalmasına görə bu ardıcıllıqda sıralamaq olar:  Artemisia absinthium, Cichorium intybus, Heracleum sibiricum, Sambucus nigra, Melissa oficinalis, Humulus lupulus, Echinops Ritro.

dərman bitkiləri toksiklik fitokompozisiyaların farmakoloji təsirləri