“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

254

Qırmızı ardıcın (Junipеrus rufеscеns) mеyvələrindən alınmış еfir yağının antimikrob fəallığının təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Оfеlya B.Hacıyеva,Hüsеyn H.İbrahimov,Səbinə Ş.Cərullayеva