“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

326

İstеhsаl olunаn çoxkomponеntli prеpаrаtlаrdа piridoksin-hidroxloridin təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2006-1

Hаfiz M.Əliyеv,Vаqif H.İsgəndərov,Fəridə R.Kərimovа,Lətаfət İ.Mustаfаyеvа,Fuаd İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyеv