“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

402

MÜXTƏLİF DƏRƏCƏLİ PİYLƏNMƏDƏ İLTİHABİ SİTOKİNLƏRİN LİPİD PROFİLİNİN KORRELYASİYASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2010-2

Firudin Məməqani1,Xanağa F.Babayev1,Nosrətollah Zərqami2

1Azərbaycan MEA, A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu 2Təbriz Tibb Elmləri Universiteti, Dərman Vasitələrinin Tətbiqinə dair Tədqiqat Mərkəzi

Müxəlif dərəcəli piylənmə zamanı iltihabı sitokinlərin və digər göstəricilərin (interleykin-6, C-reaktiv zülal, şiş nekrozu faktoru, yüksək və aşağı sıxlıqlı lipoproteidlər) lipid profilinin korrelyasiyası tədqiq olunmuşdur. Bu göstəricilər arasında statistik asılılıq aşkar edilmişdir.

iltihabı sitokinlər korrelyasiya lipid profil