“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

320

Vinposеtinin (Kavinton), İohimbin hidroxloridin və «Qlüfеral» prеparatında fеnobarbitalın komplеksonomеtriya ilə təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Nizami Ə.Babayеv