“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

485

RAMİPRİLin HİPERTONİYALI XƏSTƏLƏRDƏ KLİNİKİ-FARMAKODİNAMİK EFFEKTLƏRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-1

Оleq V.Kraydaşenko,Аleksandr А.Svintozelskiy,Mariya А.Dolinnaya

Zaporojye Dövlət Tibb Universiteti, klnik farmakologiya, əczaçılıq və farmakoterapiya kafedrası

İşimizin məqsədi hipertoniyalı xəstələrdə AÇF inhibitoru ramiprilin kliniki-farmakodinamik effektlərini nə­zə­rə almaqla orqanoprotektor strategiyanın təkmiləşdirilməsidir. II dərəcəli hipertoniya olan və böyrək fun­k­si­ya­sı qorunmuş 101 xəstə müayinə edilmişdir. Xəstələrin müalicəsi 24 həftə ərzində aparılmışdır. Müəyyən edil­miş­dir ki, ramiprilin sutkada 10 mq dozada erkən təyinatı xəstəlyin inkişafının qarşısını almaq və or­qa­no­pro­tektor te­rapiyasının effektivliyinin artırılmasına imkan verir.

hipetronik xəstəlik müalicə ramiprilin sistatin C