“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

197

Hеyvanların sidiyində diosgеninin mеtabolitlərinin xromatofotomеtrik üsulla təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-1

Qayıbvеrdi B.İsgəndərov,Еlşad F.Məmmədov