“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

247

BƏZİ ANGİOTENZİN-ÇEVİRƏN FERMENTİN İNHİBİTORLARININ YEMX ÜSULU İLƏ TƏYİNİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2017-1

Fuad İ.Məmmədov,Nərgiz A.Mikayıllı

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

angiotenzin-çevirən fermentin inhibitorları YEMX üsulu