“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

153

KƏSKİN KORONAR SİNDROM VƏ B-TİPNATRİUMURETİK PEPTİD (icmal)

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-2

Elmar B.Məmmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

B-tip natriumuretik peptid kəskin koronar sindrom