“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

228

GÖRMƏNİN KORRЕKSİYASI VƏ GÖZÜN MÜHАFİZƏSİ (OPTİKА) SАHƏSİNDƏ KАDRLАRIN HАZIRLАNMАSI HАQQINDА

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2011-2

Aynur B.Bağırova

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

görmənin korrеksiyаsı və gözün mühаfizəsi (optikа) kаdrlаrın hаzırlаnmаsı tədris məsələləri