“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

148

YENİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ QEYDİYYATI, ONUN ƏCZAÇILIQ ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-1

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fəridə H.Heydərova

Jurnalın Redaksiyası

CAS Qeydiyyat azopiridoksinlər (merkurionlar) nikotinamid