“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

305

ŞƏKƏRLİ DİABET XƏSTƏLƏRİNDƏ MAGİSTRAL DAMARLARIN FUNKSİYALARINA FARMAKOTERAPİYANIN EFFEKTİVLİYİ HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2017-2

Rəna Ə.Rzayeva,Yaqub Z.Qurbanov

Azərbaycan Tibb Universiteti,, terapevtik və pediatric propedevtika kafedrası

Təqdim olunan məqalədə şəkərli diabet tip 2 (metabolic sindromla və onsuz) olan xəstələrdə homo-sisteyinin səviyyəsini nəzərə almaqla magistral damarların hərəki və endotelin səmərəlik funksiyaları-na farmakoterapiyanın müxtəlif variantlarının təsirinin öyrənilməsinin nəticələri göstərilmişdir.
Müəyyən edilmişdir ki, bu qrup xəstələrdə AÇF-in inhibitoru (kvinapril), fibratlar (traykor) və kal-sium antaqonistləri (verapamil) preparatları ilə korreksiyası zamanı magistral damarların hərəki və en-dotelin funksiyalarında müsbət nəticələr alınmışdır ki, bu da gələcəkdə dammar ağırlaşmaların qarşı-sını almağa imkan verir.

şəkərli diabet tip 2 metaboliiksindrom endothelial disfunksiya