“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

208

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ (1918-1920-ci illər) HÖKÜMƏTİNİN ƏCZAÇILIQ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-1

Hafiz M.Əliyev,Rafail V.Sadıqov

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-1920-ci illər əczaçılıq